Skrevet om Læsø 1996

Skrevet om Læsø 2005

Bak, Frede: “Aftægtsfolk på Læsø”, Vendsyssel Årbog 1994, Forlaget Vendsyssel 1994. s. 65-76, ill. (Gennemgang af 16 aftægtskontrakter til belysning af vilkårene for aftægtsfolk på Læsø i sidste halvdel af 1800 tallet).

Bak, Frede: “En styrmand i Grønlandsfarten”, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg – Årbog 1995. s. 7 – 27, ill. ( Forfatteren beretter om Læsøboere i Grønlandsfarten omkring år 1900, bl.a. morfaren, Jens Gaarn Pedersen (1871 – 1908), og Christian Nielsen (1849 – 1914), der sejlede som styrmænd og skibsførere Kgl Grønlandske Handels skibe).

Bøge, Per: Lejrskole i Nordjylland. Gydendal Undervisning, 1995. 36 s., ill. (Beskrivelse af seværdigheder og aktivitetsmuligheder bl.a. på Læsø).

Clausen. Ole B.: Danmark. Serien “Vi i Norden”, Danmarks Radio, 1995. 23 s. , ill. “Læsø – en ø i Danmark”, s. 2-7. (Hæftet henvender sig til 3.-6. klasse i de nordiske lande og fortæller om lokalsamfund i Danmark, bl.a. om Laurits (12 år) og om natur og erhverv på Læsø. Hertil hører et tv-program og en lærerens bog. Hæftet er udgivet på alle nordiske sprog).

Clausen, Ole B.: Lærerens bog. Serien “Vi i Norden”, Danmarks Radio, 1995. 48 s. ill. (Arbejdsark til elevhæftet “Danmark”, s. 24-26 vedrører Læsø).

Christensen, Anders Chr. N.: Traditionel musik fra Læsø. Forlaget Kragen og Folkemusikhusringen, 1995. 31 s., ill. Teksthæfte til musik-CD. ( Om indsamlingen af folkemusik på Læsø, spillemandsslægter, biografiske oplysninger om spillemændene, gennemgang og kommentarer til 43 spillemandsmelodier fra Læsø udgivet på musik-CD).

“Den næste tamilsag?” , Dansk biavl. Danske biavleres Landsforening 1994, nr.4, s. 71. (Om fredningen af den brune bi på Læsø).

Gjedsted, Rolf: Det vilde hjerte. Gyldendal, 1994, 128 s. (Børnebog, bl.a. om en ridelejr på Læsø).

Hansen, Jens M.: ” En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø”, Geologisk Tidsskrift 1995, hæfte 2, s.1-74, litt.henv. s. 71-74, ill., 2 bilag: Kort over Læsø, Rønnerne:” Vegetations- og landsskabstyper” og kort over Læsøs kystdannelser. (Videnskabelig afhandling der søger at beskrive og forklare de forhold, som gennem et kompliceret samspil mellem geologiske, kystdannede, klimatiske, botaniske og økonomiske processer og forhold har ført til dannelsen af Læsøs nuværende naturlandskaber. Rigt illustreret med kort, diagrammer og tabeller).

Jensen, Kent H.: “Generalforsamling på Læsø”. Dansk Biavl. Danske biavleres landsforening 1994, nr. 4, s. 80-81.

Jørgensen, Anne- Marie: ” Firfløjet servicebutik – på Læsø”. Bibliotekspressen 1995 nr. 21 s.648-649. ( En beskrivelse af folkebiblioteksvæsenet på Læsø med udgangspunkt i “Servicebutikken” i Østerby, der rummer både Turistbureau, Læsø Kommune, Post og Bibliotek).

“Kirkeby på Læsø” . DR/TV 21.2. 1995. 30 min. (Søren Ryge Petersen har besøgt kunstneren Per Kirkeby, der om sommeren bor og arbejder på Læsø).

Læsø. Topografisk kort. Kort og Matrikelstyrelsen, 1995. Udgave 4.3.1. (Danmark 1 : 100.000, nr. 1417)

Læsø – en ø i Danmark. DR/TV d. 2. 9. 1995. Nr. 9 af 18 tv-udsendelser i serien “Vi i Norden” om lokalsamfund i de nordiske lande. (Se noten ovenfor).

“Læsø under besættelsen”. Særtryk af Læsø-Posten d. 4. maj 1995. s. 1-10. ill. (Udgivet i anledning af 50 året for befrielsen d. 5. maj 19945 med følgende bidrag: Frede Bak: “Det var dengang”. Arne Birch: “Kattegats Lås. Tyskerne havde planer om total kontrol” og “Tysk kommandant fulgte opfordring. Saman blev sendt til Østfronten”. Christian Boisen ved Harald Thuesen: ” Læsø-damperen tog sin tørn under besættelsen. Færgen var tæt på at blive minesprængt”. Knud Christensen: “Da øboerne fik smør på brødet”. Helge Clausen: “Det var en aften – som ingen anden”. Johanne Johansen: “Fra 9. april 1940 til 5. maj 1945”. Karen Johansen: “Landhusmor under krigen. Opfindsomheden var stor hos Læsø-husmødre under besættelsen”. Arthur Kristiansen: “Dannebrog kom til tops. Korte erindringer fra Østerby fortalt af pens. købmand Arthur Kristiansen. Ove Lund-Olesen: “Ansat ved kystbevogtningen. Var vidende om flygtningetransporten”. Nora Pedersen: “En hård tid med mange afsavn”. Chr. Rolf Petersen: “Nogle flygtede fra Danmark via Østerby. Læsøs kæmner fra maj 1944 – Chr. Rolf Petersen”).

Oppermann, N.R.M.: Oplevelser og tanker på vejen. Privattryk. Aabenraa 1992. 80 s. ill. (“Pietisme og katolicisme” s. 12 – 17 handler om forfatterens barndom på Læsø i kredslægeboligen Kirkensgård omkring 1. verdenskrig).

Svendsen, Orla: “De brune bier på Læsø”. Tidsskrift for biavl. Årg. 129, nr. 6. 1995, s. 179-182, ill. (Om den fredede brune bi “Apis mellifera”, insektavl og landbrug på Læsø).

Sådan står det til med sundheden i Læsø kommune. Læsø kommune. 1995. 173 s. ill. (Sundhedsprofil udarbejdet af Nordjyllands Amt i samarbejde med kommunen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 388 borgere).

Sådan står det til med sundheden på Læsø. Læsø kommune. 1995. 12 s. upag. (Sammenfatning af sundhedsprofil udarbejdet af Nordjyllands Amt og kommunen. Husstandsomdelt på Læsø).

Traditionel musik på Læsø. Musik-CD udgivet af Forlaget Kragen og Folkemusikhusringen 1995. Hertil hører teksthæfte. ( Ialt 43 stykker spillemandsmusik fra Læsø. Nr. 1-7 Hartvig Mortensen, 8-9 Abjørn Thomsen & H.M., 10-19 Levy Vilsen, 20-23 Madvig & Levy Vilsen, 24-25 Anna Juul Christensen, 26-40 Madvig Vilsen, 41 Gaarn Larsen, 42-43 Levy Vilsen).

Wedersøe, Erik: Danmark dejligst. Kassettelydbånd. Danmarks Blindebibliotek, 1995. (Forfatterens indtryk og erindringer fra et sejltogt i de danske farvande og besøg på de danske øer sommeren 1991, bl.a. på Læsø. Også vist i 8 udsendelser i tv).

Periodica

Fredags-kigget. Meddelelsesblad fra Læsø skole til hjemmet. 1995. Udsendes hver fredag i skoleåret med store og små nyheder fra skolens verden .
Jæger – Nyt. Lokalblad for Læsø Jagtforening. 1995. Udkommer 2 gange årligt.
Kommuneinformation. Læsø kommune 1995. Udkommer 4 gange årligt. (Personaleblad for Læsø kommunes medarbejdere).
Kursus & Aktivitetsfolder 95/96. Folkeoplysningsudvalget på Læsø 1995. Udkommer 1 gang årligt. (Oplysninger om kurser og aktiviteter på Læsø i oplysningsforbund, foreninger m.m.).
Læsø kirkeblad. Læsø 1995. Udkommer 4 gange årligt. 4 s. (Artikler med kirkeligt indhold og kalender for gudstjenester og møder i kirker, missionshuse m.m.).
Læsø Saltsyder Laug. Laugs-Nyt. Læsø 1995. Udkommer efter behov. (Meddelelsesblad for Laugets medlemmer og samarbejdspartnere).
Læsøpensionisternes aktivitets-avis. Udgives af Centerrådet for Aktivitetscentret på Læsø. Udkommer 12 gange årligt. 28 s., ill.